Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

lub

Kierownik poradni: Justyna Tkocz

Szanowni Pacjenci, pragniemy poinformować, że od wtorku (12 września 2023 roku) zmieniamy miejsce lokalizacji Poradni Chirurgicznej oraz Poradni Urazowo-Ortopedycznej.

 

Nowe miejsce to Budynek Główny Szpitala - Parter tuż koło wind.

Zamieszczamy plan budynku.

 

 

Mamy nadzieję, że odnowione, bardziej przestronne miejsce zwiększy Państwa wygodę i przyczyni się do polepszenia jakości świadczonych usług.

Zakres świadczeń w Poradni Urazowo-Ortopedycznej:
 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem m.in.:

·         chorób zwyrodnieniowych stawów;

·    urazów narządu  ruchu (złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów, urazów ścięgien);

·         zmian zapalnych okołostawowych;

·         deformacji w obrębie stóp i rąk;

·         zmian pourazowych narządu ruchu;

·         chorób kolan (zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenie więzadeł);

·         chorób przeciążeniowe narządu ruchu

·         leczenia wad postawy - skolioza

 

Pacjenci będący pod opieką poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej mają zapewnione obrazowe badania diagnostyczne na miejscu.

 

Porady udzielane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych

 

1. Ogólne zasady rejestracji.

- Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

- Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 

2. Wymagane dokumenty:

- dowód tożsamości,

- skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,

- stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.
 

3. Ustalanie terminu wizyty.
Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

- Pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

- Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

- uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,

- weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


4. Ważne informacje.

- Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

-  W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

- Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

- W przypadku wystąpienia schorzenia przewlekłego świadczenia sa udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

5.  Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
 

·        kobiety w ciąży;

·        osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;

·        osoby o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

·        Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

·        inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci;

·        cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

·        działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

·        świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

·         osoby deportowane do pracy przymusowej;

·        uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

·        weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

·        żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

·        żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.