Szpital w Knurowie
strona dla osób niedowidzących

Adres:

Niepodległości 8, 44-190 Knurów

Telefon: 32 3319202

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl


Izba przyjęć

Izba Przyjęć: 32 331-92-80

Izba Przyjęć Internistyczna: 32 331-92-83

Izba Przyjęć położnicza: 32 331-92-86

Izba Przyjęć Chirurgiczna: 32 331-92-87

Pokój zabiegowy: 32 331-92-82

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna


Oddziały Szpitala

Oddział Chirurgii Ogólnej

Sekretariat: 32 331-92-75

Pokój lekarski: 32 331-92-74

Gabinet dzienny lekarzy: 32 331-92-76

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-65

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Sekretariat: 32 331-92-50

Pokój lekarski: 32 331-92-52

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-53

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Sekretariat: 32 331-92-71

Pokój lekarski: 32 331-92-71

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-54

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Sekretariat: 32 331-93-30

Pokój lekarski: 32 331-92-41

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-48

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-42

Wypis noworodków: 32 331-92-63

Oddział Onkologiczny

Dyżurka pielęgniarska: 32 331 92 64

Pokój lekarski: 32 331 92 91


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik  Laboratorium  mgr Elżbieta Żmuda  - 32 331 93 78
Rejestracja :  32 331 93 71
Pracownia  biochemii: 32 331 93 70 
Pracownia hematologii  i  analityki  ogólnej: 32 331 92 79 
Pracownia serologii  grup krwi oraz Bank Krwi: 32 331 92 78

Pracownie Diagnostyki Obrazowej

Telefon Rejestracja: 32 331-93-22

Pracownia USG

Pracownia: 32 331-92-88
USG Ginekologia: 32 331-93-19

Szkoła Rodzenia

Na zajęcia Szkoły Rodzenia są zapisy pod

numerem tel. 792 511 708

Badania Prenatalne i USG 3D

Informacje pod numerem telefonu: 32 331 92 85

 

Poradnie Przyszpitalne

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Deklaracja dostępności

Strona Internetowa Szpitala w Knurowie


Szpital w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szpitala w Knurowie.
 

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-26

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Skibicki.

E-mail: informatyk@szpitalknurow.pl

Telefon: 32 331-92-30

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.