Śląski Klaster Medyczny

Dokumenty i  Kontakt

Poniżej zamieszczamy plik PDF ze skanem umowy powołującej Śląski Klaster Medyczny oraz umowę uczestnictwa w Klastrze dla podmiotów, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy.

regulamin Klastra

 skan umowy powołującej Śląski Klaster Medyczny

umowa uczestnictwa w Klastrze dla podmiotów, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Zachęcamy również do kontaktu z Klastrem poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Wówczas udzielimy Państwu wszystkich niezbędnych informacji.

Field is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Field is required
Field is required
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent

Czym jest Klaster?

Klaster to to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych intensywnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych. Powołując do życia Śląski Klaster Medyczny chcieliśmy nawiązać aktywną współpracę między podmiotami służby zdrowia, instytucji otoczenia biznesu, firm oraz uczelni wyższych. Powstanie Klastra to również odpowiedź na nowe wyzwania i możliwości  jakie stoją przed służbą zdrowia w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dlatego też aby w pełni wykorzystać tę wielką szansę 3.10.2014r. podczas spotkania w Knurowie przedstawiciele 11 podmiotów podjęli decyzję o formalnym powołaniu Śląskiego Klastra Medycznego podpisując tekst umowy.

 

Jakie korzyści mogą płynąć z Klastra?

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego przewiduje wsparcie dla Klastrów w 5 priorytetach są to:


Priorytet I – Nowoczesna gospodarka

Możliwość wykonywania badań naukowych, projektów innowacyjnych, wreszcie można też uzyskać środki na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu, jaką klaster jest ze swej natury. Co warto podkreślić nawet przy dużych projektach badawczych, zapisy RPO dopuszczają procedurę konkursową, która w oczywisty sposób jest korzystna dla nowo-powstających podmiotów.


Priorytet II-Cyfrowe Śląskie

Udział w Klastrze jako konsorcjum wielu podmiotów pozwoliłby na obniżenie kosztów jednostkowych wszystkich jego uczestników.


Priorytet III- Konkurencyjność MŚP

Projekt RPO województwa śląskiego przewiduje wsparcie dla rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym przyczyniające się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jego członkami jak również pomoc w umacnianiu klastra i jego członków na arenie międzynarodowej.


Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a gospodarką, czego efektem ma być m.in. liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu, co stanowić może dla klastra świetną szansę na sfinansowanie choćby swoich potrzeb etatowych ale przede wszystkim stanowić będzie gigantyczny potencjał dla uczestników klastra. W tym priorytecie klaster również wpisany jest wprost jako potencjalny beneficjent unijnych dotacji


Priorytet X – Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna

Przewiduje zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach regionalnych.    Jest to typowe działanie inwestycyjne, projekty wybierane będą w trybie poza konkursowym, tym niemniej klaster jako partner projektu dla większego podmiotu np. szpitala może stanowić niezbędne zaplecze w zakresie myśli innowacyjnej.

Z życia Klastra


„Obradował Klaster”

29.09.2017r. w knurowskim szpitalu odbyło się robocze posiedzenie Śląskiego Klastra Medycznego, którego Szpital jest Koordynatorem.

Tym razem przedstawiciele sektora medycznego skupieni w Klastrze spotkali się z ekspertami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania rozmawiano o planowanych konkursach z działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych oraz poprawa infrastruktury.

Dużą część swojej prezentacji eksperci poświęcili na omówienie najczęściej popełnianych błędów, które towarzyszą przygotowaniu wniosku o dofinansowanie unijne, uwzględniając przy tym specyfikę sektora ochrony zdrowia.

Kryteria wyboru projektów 1.2-2

Konkurs o dofinansowanie

26. 10. 2016r. w Szpitalu w Knurowie będącym Koordynatorem Śląskiego Klastra Medycznego odbyło się spotkanie podmiotów leczniczych Klastra z Dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dr Jerzym Szafranowiczem. Tematem spotkania były m.in. najbliższe plany NFZ w zakresie kontraktowania oraz omówienie  projektu ustawy o sieci szpitali.  Członkowie klastra prowadzący działalność leczniczą uzyskali również odpowiedzi na pytania związane ze swoją bieżącą działalnością. Poza członkami naszego klastra w spotkaniu uczestniczył również Starosta Gliwicki-Waldemar Dombek oraz Jacek Zarzycki –Członek Zarządu Powiatu a zarazem Przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala w Knurowie sp. z o.o.


W dniu 10.09.2015r. przedstawiciele naszego Klastra wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Klastrami Medycznymi, które  to odbyło się w Sejmie RP. Przedmiotem posiedzenia było wypracowanie stanowiska zespołu wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki w sprawie oceny merytorycznej występującej podczas konkursu na Krajowe Klastry Kluczowe. Parlamentarzyści zapoznali się z opinią przygotowaną przez prof. Wojciecha Czakona, która stanowiła podstawę późniejszego stanowiska zespołu. Wskazano w niej na przykłady dyskryminacji klastrów medycznych oraz uprzywilejowania klastrów przemysłowo-technologicznych. W trakcie posiedzenia zespołu zasygnalizowano również Ministerstwu Zdrowia brak rozwiązań legislacyjnych w postaci rozporządzenia umożliwiającego ubieganie się przez podmioty medyczne o kontraktowanie w NFZ w postaci tzw. „ konsorcjów”. Udział w posiedzeniu zespołu był również okazją do nawiązania kontaktu z przedstawicielami Klastra Nowoczesna Medycyna. Dzięki temu Śląski Klaster Medyczny otrzymał zaproszenie do udziału w  Konferencji Silesia Challenge, która odbyła się w dniach 17-18 września w Katowicach. Nasz klaster reprezentowany był przez Pawła Czerwińskiego oraz Sebastiana Mołka. W trakcie konferencji przedstawiono projekty realizowane w ramach e-zdrowia oraz pomysły na wykorzystanie telemedycyny . Dobre relacje z Klastrem Nowoczesna Medycyna powodują, iż rozważamy podpisanie z nimi umowy o współpracy w zakresie projektów informatycznych w ochronie zdrowia.


W dniu 4.08.2015r. przedstawiciele Śląskiego Klastra Medycznego  oraz jego eksperci  uczestniczyli w spotkaniu z Panią dr hab. Darią Nałęcz oraz Panem prof. Włodzisławem Duchem – wiceministrami w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematem spotkania było m.in. umiędzynarodowienie nauk społecznych i medycznych oraz kwestie związane z prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie medycyny. Poruszono również problematykę kryteriów jakie są stawiane klastrom w konkursie na Krajowe Klastry Kluczowe. Przedstawiciele naszego klastra wskazywali  na trudności jakie wiążą się ze spełnieniem przez klastry wymogów przyjętych przez Ministerstwo Gospodarki, co negatywnie może odbić się na realizacji projektów naukowo badawczych realizowanych przez klastry medyczne.Kolejnym spotkaniem w jakim uczestniczyliśmy tego dnia było posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Klastrami Medycznymi, które odbyło się w Sejmie RP. W posiedzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Ministra Zdrowia oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dyskutowano o współpracy Ministerstwa z klastrami medycznymi. W konsekwencji czego Zespół przyjął stanowisko w którym zaleca Ministrowi Zdrowia opracowanie programu współpracy z klastrami medycznymi oraz rozważenie powołanie w Ministerstwie pełnomocnika ds. współpracy z klastrami medycznymi.Jeśli zaś chodzi o PARP to  nasi eksperci przedstawili stanowisko dotyczące trudności w ubieganiu się o status Krajowego Klastra Kluczowego przez klastry medyczne. Głównym postulatem było wyodrębnienie klastrów medycznych jako jednej z grupy klastrów, dla której ze względu na liczne uwarunkowania wynikające  m.in. z zasad finansowania świadczeń zdrowotnych winno się zastosować inne kryteria merytoryczne oraz formalne w związku z ubieganiem się o status Krajowego Klastra Kluczowego. Przedstawiciel PARP zapewnił, iż kryteria te będą poddane ewaluacji, czego skutkiem może być uwzględnienie przynajmniej części naszych postulatów.Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego było transmitowane przez telewizję sejmową.